Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про надання послуг у сфері освіти

Версія Договору від 03.04.2022 року

Цей Договір, в якому одна сторона учбовий центр Start Today, що діє в особі Фізичної особи – підприємця Поліводи Світлани Вікторівни (ЕДРПОУ 3378707901) ,що зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та яка є платником єдиного податку (надалі– Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері освіти.

При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://start-today.com.ua/.

1.5 Акцепт даної Оферти означає, що Замовник повністю приймає всі умови, що містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі і без виключень).

1.6. Акцепт даної Оферти ознчачає, що особа розуміє мову, якою викладено її умови.

 1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Сайт» – веб-сайт https://start-today.com.ua/, на якому Виконавець розміщує он-лайн матеріали, пропозиції та віртуальні товари, які Замовник може замовити, придбати, завантажити.

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Сайті.

«Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Послуга/Курс» – Послуга або декілька Послуг (далі Послуга або Курс) у сфері освіти, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://start-today.com.ua/. Під послугою розуміється виражений у формі консультації чи аудіовізуального відтворення комплекс інформаційно-консультаційних послуг, що надаються Виконавцем,  і направлених на передачу Замовнику інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування уявлення про предмет, що розглядається, а також набуття навичок у досліжуваній сфері.

«Програма курсу/Програма послуги» – детальні умови надання конкрутної послуги, що можуть включати в себе такі умови:

– назву та склад послуги;

– кількість годин надання послуги;

– розклад (графік) надання послуги;

– вартість послуги;

– порядок оплати;

– форма надання послуги (індивідуальна чи групова), а також інші умови.

«Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Сайт та акцептувала даний Договір.

«Виконавець» – суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги у сфері освіти та реквізити якого зазначено у розділі 11 даного Договору.

«Замовлення» – належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

«Месенджер» – програма для миттєвого обміну повідомленнями, аудіозаписами, фотографіями та іншими мультімедійними файлами.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері освіти, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

 1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Опис і перелік послуг, що надаються, програма та терміни проведення Курсів, навчання, а також інші умови опубліковані на сайті https://start-today.com.ua/;.

4.2. Послуги, що становлять предмет цього Договору, надаються Виконавцем шляхом проведення навчання в режимі онлайн-сесій, семінарів чи занять (далі – «заняття»), а також надання відеозаписів лекцій.

4.3. Час проведення занять повідомляються Замовнику додатково на email або будь-який месенджер, яким користується Замовник.

4.4. При навчанні в групі заняття проводяться за завчасно встановленим графіком. Перенесення часу та днів занять за запитом Замовника не допускається. У разі відсутності Замовника на занятті – заняття для цієї особи вважається проведеним.

4.5. При навчанні індивідуально заняття проводяться за завчасно встановленим графіком. Але Замовник має право на перенесення часу та дня заняття попередивши попередньо за одну добу особу, що проводить зняття або адміністратора за контактникми телефонами, що вказані на сайті https://start-today.com.ua/. Попереждення вважається зробленим належним чином, якщо Замовник отримав відповідь про його фіксацію.У разі невчасного попередження про неможливість бути присутнім на занятті – заняття вважається проведеним у кількості запланованих годин.

4.6. Жодні претензії щодо результативності застосування Замовником отриманої Послуги, знань та навичок не можуть бути пред’явлені Виконавцю. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі чи побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань та навичок, повністю покладається на Замовника.

4.7. Виконавець в процесі надання послуги керується власними суб’єктивними напрацюваннями, і надає інформацію, і мтеріали на власний розсуд. Не згода Замовника з навчальним матеріалом не є підставою для односторонньої відмови від курсу як послуги неналежної якості.

4.8. Виконавець має право за власним розсудом залучати третіх осіб до надання послуги.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов’язаний надавати оплачені послуги на умовах даного Дoговору.

5.2. Виконавець має право:

в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;

інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5.3. Виконавець самостійно визначає програму та порядок проведення занять, їх зміст і публікує інформацію на сайті за адресою https://start-today.com.ua/. На прохання Замовника направляє вказану інформацію Замовникові на email або іншими засобами електронного звязку.

5.4. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови навчання, терміни надання Послуг та до самого Курсу у будь-який момент і на свій розсуд. В разі внесення змін до умов участі, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення змінених умов участі на сайті (якщо термін вступу змін в силу не визначений додатково) і вважається прийнятим Замовником з моменту першої оплати послуг, здійсненої після зміни умов. У будь-якому випадку, передплачений обсяг послуг не може бути змінений в меншу сторону.

5.5. У разі заборгованості по оплаті чергового платежу при частковій оплаті курсу у Замовника, Виконавець має право відсторонити Замовника від занять та відмовити у видачі сертифіката.

5.6. У разі якщо Замовник не пройшов або припинив навчання за учбовою програмою у повному обсязі, з власної ініціативи, при відсутності вини з боку Виконавця, Виконавець має право не видавати сертифікат, внесена оплата у цьому разі не повертається.

5.7. У разі якщо Замовник повністю сплатив послугу, а також виконав всі умови навчальної прграми і склав іспит, він має право на отпримання сертифиікату внутрішнього зразка учбового центру про проходження курсу.

5.8. Виконавець не несе перед Замовником жодної відповідальності за інформацію та інші матеріали, а також, результати надання Послуги Виконавцем та не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Замовником у своїй діяльності результатів надання Послуги, придбаної у Виконавця.

6.8. Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні або прямі збитки, прямо чи опосередковано упущену вигоду чи неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, ділової репутації чи інших нематеріальних цінностей, пов’язані з отриманням послуги.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

6.1. Замовник зобов’язаний:

– своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;

– ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця;

– прийняти умови навчання, які опубліковані на сайті https://start-today.com.ua/ та дотримуватися програми навчання, відвідувати заняття та виконувати практичні завдання Виконавця. Невиконання Замовником завдань і рекомендацій Виконавця може негативно вплинути на результат навчання.

6.2. Замовник має право:

оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Сайту;

вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

особисто прийняти участь в заняттях, а також відповідно створених групах і чатах

отримувати та використовувати навчально-інформаційні матеріали, які надаються в межах навчання.

інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6.3. Замовник має право отримати лише ту послугу(і у тій формі), яку було замовелено та оплачено. Зміна умов отримання послуги не допускається.

6.4. У разі якщо замовник вирішив припинити (не продовжувати) навчання за ним не зберігається право продовжити курс у інший час з моменту, на якому навчання було припинено. Грошові кошти за непройдену частину курсу не повертаються Замовнику.

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Сайту. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.

7.2. Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно встановленого Національним банком України курсу валют станом на день оплати.

7.3. Оплата Послуг здійснюється одним із зазначених способів:

– перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця;

– за допомогою інших платіжних систем, які виктористовує Виконавець;

– за допомогою готівкової оплати послуг Виконавцю, про що Замовник отримує чек.

7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або отримання готівки та видача чека.

7.5. Після повної або часткової оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Замовник сплатив бронь Курсу (якщо це передбачалося умовами оплати), що є частиною оплати за Курс і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Замовникові.

7.6. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до курсу, надання посилання до ефіру або початок відвідування занять за адресою/посиланням та у час, зазначені Виконавцем на сайті https://start-today.com.ua/ або повідомлені Замовнику іншим чином.

7.7.У разі оплати Замовлення частинами, кожен наступний платіж здійсюється Замовником не пізніше, ніж за 3 доби до наступного запланованого заняття. У разі заборгованості Замовника Виконавець має право відсторонити його від навчання і складання іспиту, припинити надання послуги.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8.4. Сукупна відповідальність Виконавця по будь-якому позову або претензії обмежується сумою придбаної Замовником послуги.

8.5. У випадку передачі Замовником навчальних та інформаційних матеріалів третім особам без письмової згоди Виконавця, так само як і виявлення фактів використання Замовником отриманих в процесі навчання інформаційних матеріалів в комерційних цілях (з метою ведення аналогічної діяльності), Замовник несе наступну відповідальність:

– Замовник може бути усунений від участі у заняттях, а договір може бути розірваний Виконавцем в однобічному порядку, без повернення вартості участі у Курсі (у такому разі, різниця між вартістю фактично отриманих послуг і сумою внесеної передоплати утримується Виконавцем як компенсація збитку, заподіяного таким порушенням);

– Замовник відшкодовує Виконавцеві всі прямі та непрямі збитки, заподіяні таким порушенням;

– Замовник несе відповідальність за порушення авторських і майнових прав Виконавця, встановлену законодавством України.

8.6. Виконавець не несе відповідальність, якщо Замовник пропустив семінар, вебінар, лекцію, інші елементи курсу розраховані на їх сприйняття Замовником шляхом його участі в онлайн трансляції відповідно до Програми курсу.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

9.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

10.2. Укладенням Договору на умовах даної Оферти Замовник дає згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, а саме на здійснення, у тому числі, наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, з метою надання інформаційних послуг і їх оплати. Вказані дії можуть здійснюватися з використанням засобів автоматизації.

10.3. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення. Деталі політики конфіденційності викладено у відповідному розділі Сайту “Політика конфіденційності”, що є невідємною частиною даного Договору.

10.4. Виконавець має право передавати персональні дані Замовника, а також конфіденційну інформацію Замовника своїм співробітникам, а також третім особами, залученими Виконавцем до надання послуг по договору, виключно з метою організації надання послуг, забезпечуючи при цьому належне збереження конфіденційної інформації і персональних даних.

10.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

10.6. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання сторонами зобов’язань але не більше 6 місяців. Договір може бути розірваний достроково, у випадках, прямо встановлених Офертою і чинним законодавством.

10.7. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. В разі внесення змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту публікації оферти в новій редакції оферти на сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково.

10.8. Якщо яка-небудь з умов Оферти стає недійсною або суперечить чинному законодавству, таке положення замінюється аналогічним, таким, що максимально відповідає початковим намірам Сторін, що містилися в Оферті. Недійсність окремих положень Оферти не тягне недійсності Оферти в цілому.

10.9. Доступ до послуги надається Замовнику на строк, що не перевищує 6 місяців. Якщо протягом цього строку замовник не встиг скористатися послугою повністю або частково з незалежних від Виконавця обставин договір вважається повністю виконаним Виконавцем, а послуга такою, що надана в повній мірі. Оплата в такому разі не повертається.

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Полівода Світлана Вікторівна

ЄДРПОУ 3378707901

Платник єдиного податку 2 група.

Реквізити для оплати:

UA533266100000026009053245453,

МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Місцезнаходження: Україна, м. Миколаїв

Контактний телефон: +38 050 992 49 12; +38 096 997 83 01

E-mail: [email protected]

Ссылка на основную публикацию
Публічний договір
Start Today
Start Today